Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Έκθεση της UNICEF: Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα
Η παρούσα έκθεση επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα σήμερα. Εξετάζει τον βαθμό που η ελληνική νομοθεσία και πολιτικές συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών και συγκλίνουν προς τις Αρχές της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των παιδιών. Ειδικότερα εξετάζονται ομάδες παιδιών που επηρεάζονται από συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και δίδεται μια γενική εικόνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα παιδιά. Η έκθεση καταλήγει σε προτάσεις για στοχευμένες πολιτικές αντιμετώπισης από την πολιτεία για τη βελτίωση της θέσης των παιδιών.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία που αφορούν στη
γενική εικόνα των παιδιών στην Ελλάδα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών στην
Ελλάδα.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για την φτώχεια στην παιδική ηλικία.
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται ειδικές ομάδες παιδιών στην Ελλάδα.
Στο πέμπτο κεφάλαιο δίδονται εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της κρίσης στα παιδιά και βεβαίως στα νοικοκυριά με παιδιά.
Στο έκτο κεφάλαιο που αφορά τις πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας στην
παιδική ηλικία γίνεται ουσιαστικά μία αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών οι οποίες ασκήθηκαν μέχρι σήμερα.
Στο έβδομο κεφάλαιο που αφορά το θέμα «αντιμέτωποι με την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα», εξετάζονται τρόποι για να προχωρήσουμε στον αγώνα κατά της παιδικής φτώχειας.
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις, προτάσεις μέτρων και πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών στην Ελλάδα.

Στο Κεφάλαιο 3 «Η φτώχεια στην παιδική ηλικία σημειώνεται:»
Το 1995 ο Ο.Η.Ε., προσδιόρισε, ότι το φαινόμενο της φτώχειας απαντάται σε όλο τον κόσμο, ως γενική φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και με την μορφή θυλάκων στα πλαίσια της ευημερίας στις ανεπτυγμένες χώρες. Η απόλυτη φτώχεια είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σοβαρή αποστέρηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου και συνδέεται όχι μόνο με το εισόδημα, αλλά και με την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Η Παγκόσμια τράπεζα υπολογίζει σε 1,29 δισεκατομμύρια τους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες που διαβιούν με λιγότερα από 1,25$ την ημέρα. Ενώ για τις πλούσιες χώρες ο Ο.Ο.Σ.Α., χρησιμοποιεί την έννοια της «σχετικής φτώχειας», υπολογίζοντας ως φτωχούς, τα άτομα που το εισόδημά τους βρίσκεται κάτω από ένα ορισμένο ποσοστό του διάμεσου ισοδύναμου συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, σε ένα γενικότερο πλαίσιο μέτρησης του βαθμού που άτομα και οικογένειες αποστερούνται αγαθών και υπηρεσιών, κοινών για κάθε κοινωνία και σχετίζεται με την ευρύτερη έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για την παιδική φτώχεια στην Ευρώπη, από τα οποία προκύπτει ότι η χώρα μας, βρίσκεται στην 6η θέση με 23%, πάνω από το Μ.Ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 20,5%.
Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα σήμερα πάνω από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας μεταξύ των οποίων περίπου 440.000 παιδιά. Η φτώχεια γενικά στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει διαχρονικά έντονες μεταβολές. Από το 1995 έως σήμερα το 2010 κυμαινόταν στην περιοχή του 20% του συνολικού πληθυσμού. Η παιδική φτώχεια είναι ελαφρώς υψηλότερη, κυμαίνεται από το 2003 στο 23%.

Η έκθεση καταλήγει με ορισμένες προτάσεις

Στα πλαίσια κάθε πολιτικής από οποιοδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό να υπάρχει οριζόντια πρόβλεψη και επικέντρωση στα θέματα που αφορούν το παιδί και την παιδική ηλικία(child mainstreaming)
Στο παραπάνω πλαίσιο, προτείνεται ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός «Σχεδίου
Δράσης για την Παιδική Ηλικία και τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο θα
καταλαμβάνει: α) το σύνολο των δικαιωμάτων του παιδιού, β) το σύνολο των τομέων της κοινωνικής ζωής του.
Προτείνεται, επίσης, η διαμόρφωση ιδιαίτερου κωδικού στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότη του συνόλου των κρατικών πολιτικών που αφορούν το παιδί καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Παιδική Ηλικία τόσο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης (κρατικός προϋπολογισμός) όσο και στο επίπεδο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Ο.Τ.Α. (προϋπολογισμός κάθε Δήμου και κάθε Περιφέρειας) και των προϋπολογισμών των λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων.

Σε νομοθετικό επίπεδο προτείνονται:
Κύρωση του Νέου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, στο οποίο θεσπίζεται η δυνατότητα άμεσης και ατομικής υποβολής καταγγελιών στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η κύρωσή του είναι εξαιρετικά σημαντική αφού προβλέπεται ότι καμία αναφορά σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εάν το Νέο αυτό Προαιρετικό Πρωτόκολλο δεν επικυρωθεί από την αντίστοιχη χώρα. Η κύρωση από την Ελλάδα αυτού του Πρωτοκόλλου ίσως να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο μέσο πίεσης για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη χώρα μας, καθώς, μεταξύ άλλων, υπάρχει η πρόβλεψη συγκεκριμένης προθεσμίας για παροχή γραπτών εξηγήσεων από το κράτος κατά του οποίου έγινε η καταγγελία.
Κύρωση όσων διεθνών κειμένων και συμβάσεων που δεν έχουν ακόμα κυρωθεί.
Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που πρόκειται να γίνουν επάνω στην 2η και 3η Έκθεση που υπέβαλλε η Ελλάδα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Δημιουργία Κώδικα Ανηλίκων - κωδικοποίηση της νομοθεσίας για ανηλίκους – καθώς οι διατάξεις για τους ανήλικους βρίσκονται διεσπαρμένες σε όλους τους κλάδους του δικαίου.

Λοιπές Προτάσεις:
Επανασύσταση του «Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού» ως
Ανεξάρτητου Φορέα και όχι η ένταξή του σε κάποια Γενική Γραμματεία, με επαρκή προϋπολογισμό ώστε να λειτουργήσει σαν κέντρο συντονισμού, προώθησης της επιστημονικής μελέτης της παιδικής ηλικίας, το οποίο θα αναλάβει τη σύνταξη της περιοδικής έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για συνεργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών από Μ.Κ.Ο., αποκεντρωμένες μονάδες του κράτους, εκκλησίας, επιχειρήσεων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Διαβάσετε ολόκληρη την Έκθεση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: