Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017


Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο διαταράσσει την ομαλή σχολική λειτουργία σε πολλές χώρες του κόσμου και απαιτεί την έγκαιρη αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Οι θύτες και τα θύματα στιγματοποιούνται, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να προλάβουν το φαινόμενο, οι γονείς ανησυχούν. Στην εργασία μας παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο τύποι μαθητών, ο «θύτης» και το «θύμα» με τα ιδιαίτερα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά σκιαγραφούνται μέσα από τις περιγραφές των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, την εμφάνιση, το οικογενειακό και εκπαιδευτικό προφίλ των θυτών και θυμάτων, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τόσο τις πράξεις των πρώτων όσο και τη θυματοποίηση των δεύτερων.   Η εργασία στοχεύει, επίσης, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν έγκαιρα τoυς πιθανούς «θύτες» και «θύματα», ώστε να σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ