Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Η μέθοδος project


Η μέθοδος project είναι μία μέθοδος διδασκαλίας η οποία καλλιεργεί τη συνεργασία, την ομαδικότητα και προσφέρει δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίησης στους αδύναμους και αδιάφορους μαθητές και μαθήτριες, προωθεί την ενεργητική μάθηση, ενθαρρύνει την ανάδειξη ενδιαφερόντων, συντελεί στην αναβάθμιση της αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους στην ομάδα και επίσης επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αυτενεργεί.
Επιπλέον διευκολύνει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, όταν εργάζονται σε ομάδες να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη άνεση τις προσωπικές τους απόψεις, να αναπτύσσουν το διάλογο και την κριτική σκέψη, να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο.
Σε συνδυασμό με τη μέθοδο project, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες την αίσθηση της ενεργού συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, βελτιώνει τις επικοινωνιακές συνθήκες σε μια τάξη, αυξάνει το σεβασμό των μαθητών για όλους τους συμμαθητές τους και συμβάλλει στην αποδοχή της ετερότητας., μυεί τους μαθητές σε βασικές δημοκρατικές αρχές. Συμβάλλει τέλος στην κατάργηση της μονομέρειας του μοναδικού εγχειριδίου.
Ένα σχέδιο μαθήματος με τη μέθοδο project αποτελείται από 4 μέρη: επιλογή θέματος, συγκρότηση και λειτουργία ομάδας, ανάλυση του θέματος, στόχοι και δραστηριότητες, αξιολόγηση.
Ενδεικτικά θέματα:
 • Σχολική ζωή
 • Κοινωνικές σχέσεις
 • Η ζωή στο σπίτι και στη γειτονιά
 • Γη και θάλασσα
 • Περιβάλλον
 • Ανακύκλωση
 • Ιστορίες του χειμώνα
 • Ο καιρός
 • Κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Ανθρώπινα έργα και κατασκευές
 • Άνθρωποι και μηχανές
 • Λαϊκά παραμύθια-μύθοι
 • Αγροτικές εργασίας
 • Παραδοσιακές εργασίες
 • Υγιεινή διατροφή
 • Παιδιά του κόσμου
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Καραντζής, Ι. (2007). Εφαρμογές βασικών αρχών της μάθησης στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg
Κρίβας  Σ.  (2005). Παιδαγωγική Επιστήμη: βασική θεματική. Gutenberg, Αθήνα
Μάνεσης, Ν. (2012). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη. Σύγχρονα θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής.Αθήνα: Γκιούρδας.
Ματσαγγούρας, Η. (2000). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τ. Α΄. Αθήνα: Gutenberg
Διαβάστε ένα ενδιαφέρον project για τα απορρίματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: